Sunday, April 12, 2015

ສິບຢ່າງທີ່ຄວນຮູ້ ກ່ຽວກັບ "ນຳ້ນົມ"


1. 90% ຂອງນຳ້ນົມທີ່ມະນຸດດື່ມຫັ້ນມາຈາກງົວ ບໍ່ແມ່ນສັບພະສັດອື່ນໃດ.

2. ຕຳນານບູຮານເລົ່າຂານວ່າ ທາງນຳ້ນົມ (ວົວລັກເຕ, ທາງຊ້າງເຜືອກ) ຫັ້ນກຳເໜີດມາດ້ວຍຢົດນຳ້ນົມຈາກໜ້າເອິກຂອງພະເຈົ້າກະເລັກຊື່ເອລາ (Héra) ຜູ້ເປັນເມຍຂອງພະເຈົ້າເຊີດ (Zeus) ລະຫວ່າງທີ່ພະເຈົ້າເອລາພວມໃຫ້ນົມແກ່ແອກກູນ (Hercule) ຢູ່.

3. ແມ່ນາງໂປເປ (Poppée) ເມຍຄົນທີສອງຂອງຈັກກະພັດເນລົງແຫ່ງໂລມ (Néron) ລ້ຽງລາ 500 ໂຕ ເພື່ອໄວ້ເອົານຳ້ນົມຂອງລາອາບນຳ້.

4. ປັດຈຸບັນ ສະຫະລາຊະອານາຈັກຜະລິດນຳ້ນົມປະມານ 13.7 ພັນລ້ານລິດ ຕໍ່ປີ.

5. ນາຍ ລວີ ປາສະເຕີ (Louis Pasteur) ຄິດຄົ້ນວິທີປາສະເຕີລິດ (pasteurisation) ເຫຼົ້າເບຍ 20 ປີກ່ອນໜ້າທີ່ຄິດຄົ້ນວິທີປາສະເຕີລິດນຳ້ນົມ.

6. ໃນປີ 1984, ນັກວິທະຍາສາດຊາວຊູແອດລາຍງານວ່ານົມງົວທີ່ມີຄຸນະພາບສູງຫັ້ນ ຕ້ອງມາຈາກງົວແມ່ທີ່ສວມໃສ່ແຜ່ນດິດປະລາສະຕິກ ເຊິ່ງແຕ້ມທາດ້ວຍຢາຂ້າມະແລງ ໂດຍເຮັດໃຫ້ມະແລງບໍ່ໂບຍບິນເທິງຫົວງົວ.

7. ນຳ້ນົມຈາກຄວາຍຕາເວັນຕົກມີປະໂລເຕອິນຫຼາຍກວ່ານົມງົວເຖິງ 25%.

8. ບໍລິສັດນົມອູດແຫ່ງທຳອິດຂອງໂລກເປີດໃຊ້ບໍລິການເມື່ອປີ 1986 ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງລີຢັດ ປະເທດອາລາບີຊາອູດິດ ໂດຍຂາຍ £1.20 ຕໍ່ລິດ (ປະມານ 14207.71 ກີບລາວ).

9. ມະນຸດເລີ່ມດື່ມນົມງົວເປັນຄັ້ງທຳອິດປະມານ 10,000 ທີ່ແລ້ວ ຢູ່ບໍລິເວນປະເທດອາຟະການີສະຕັງ ແລະອີລັງ ປັດຈຸບັນ.

10. ຄົນອາຊີແລະອາຟະລິກຫຼາຍຄົນບໍ່ສາມາດດື່ມນົມງົວໄດ້ຍາມທີ່ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ແລ້ວ. ເຂົາເຈົ້າດື່ມແລ້ວຈະທ້ອງເສຍ ຍ້ອນວ່ານົມງົວມີນຳ້ຕານນົມ ເອີ້ນວ່າ ລັກຕົດ (lactose) ສະເພາະເດັກແດງເທົ່ານັ້ນທີ່ດື່ມໄດ້ ເນື່ອງຈາກວ່າເດັກແດງສາມາດຜະລິດອັງຊິມລັກຕັດ (lactase) ເຊິ່ງແມ່ນອັງຊິມທີ່ຊ່ອຍໃຫ້ມະນຸດຍ່ອຍນຳ້ຕານນົມໄດ້ ຄັນຜູ້ໃດຕ້ອງການກິນນົມງົວແຕ່ກິນບໍ່ໄດ້ ກໍ່ຕ້ອງຫານົມທີ່ບໍ່ມີລັກຕົດເດີ້!
LACTOSE FREE

No comments:

Post a Comment