Tuesday, April 14, 2015

ສິບຢ່າງທີ່ຄວນຮູ້ ກ່ຽວກັບ "ຊ້າງ"


1. ໃນໂລກໃບນີ້ ມີແອສະແປດຊ້າງຫຼົງເຫຼືອຢູ່ພຽງແຕ່ 2 ແອສະແປດ ແມ່ນ ຊ້າງພັນອາຊີ ແລະ ຊ້າງພັນອາຟະລິກ.
2. ຊ້າງສາມາດໄດ້ຍິນສຽງຮ້ອງຂອງຊ້າງໂຕອື່ນໄດ້ໄກເຖິງ 8 ກິໂລແມັດ.
3. ຊ້າງປົກປ້ອງຜິວໜັງໂຕເອງ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ແສງແດດເຜົາດ້ວຍເມັດຊາຍ.
4. ຊ້າງອາຟະລິກເປັນສັດທີ່ດົມກິ່ນໄດ້ດີຫຼາຍກວ່າສັບພະສັດອື່ນໃດໃນດາວໂລກ.
5. ຊ້າງຢ້ານກົວເຜິ້ງ.
6. ຊ້າງເປັນສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນຳ້ນົມຊະນິດດຽວນອກເໜືອຈາກມະນຸດ ທີ່ມີຄາງ.
7. ຊ້າງສ່ວນຫຼາຍນອນຫຼັບພຽງແຕ່ 2 ເຖິງ 3 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ຄຳ່ຄືນເທົ່ານັ້ນ.
8. ຊ້າງໃຊ້ເວລາມານລູກເປັນເວລາ 2 ປີ.
9. ຊ້າງທີ່ໃຫຍ່ເຕັມທີ່ແລ້ວຕ້ອງກິນອາຫານໜັກຫຼາຍກວ່າ 300 ກິໂລ ແລະ ນຳ້ຫຼາຍກວ່າ 160 ລິດຕໍ່ມື້.
10. ຊ້າງສາມາດໄດ້ກິ່ນນຳ້ທີ່ໄກເຖິງ 12 ໄມຈາກຕົນເອງ.

No comments:

Post a Comment