Wednesday, April 15, 2015

ສິບຢ່າງທີ່ຄວນຮູ້ ກ່ຽວກັບ "ປາບາແລນ"  1. ຈຳນວນຂອງຫ່ວງວົງຈາກຂີ້ຫູຂອງປາບາແລນສາມາດບົ່ງບອກເຖິງອາຍຸຂອງປາບາແລນໄດ້.
  2. ນຳ້ທະເລໃນສົບປາກຂອງປາບາແລນຟ້າແກ່ (baleine bleue) ມີນຳ້ໜັກເທົ່າທຽມກັບຮ່າງຄີງຂອງປາບາແລນ.
  3. ນຳ້ຫອມສ່ວນຫຼາຍມັກມີສ່ວນຜະສົມຈາກຂີ້ປາບາແລນ.
  4. ປາບາແລນຟ້າແກ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າສະໜາມບາສະແກັດໂບນ.
  5. ປາບາແລນສາມາດຈົມນຳ້ຕາຍໄດ້ຄັນຢູ່ໃຕ້ນຳ້ທະເລດົນນານກວ່າ 30 ນາທີ.
  6. ປາບາແລນຟ້າແກ່ກິນກຸ້ງເຄີຍ (krill) ເປັນອາຫານຫຼັກ ບໍ່ວ່າໂຕປາບາແລນຊິໃຫຍ່ພຽງໃດ.
  7. ຫົວໃຈຂອງປາບາແລນຟ້າແກ່ຫັ້ນມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າລົດຂັບ 1 ຄັນ.
  8. ລີ້ນໃນສົບປາກຂອງປາບາແລນມີນຳ້ໜັກທີ່ໜັກຫຼາຍທຽມເທົ່າກັບຊ້າງ 1 ໂຕ.
  9. ປາສະຫຼາມບາແລນ (requin-baleine) ສາມາດມີຊີວິດເຖິງ 100 ປີ.
  10. ປາບາແລນຂີ້ເທົ່າ (baleine grise) ມັກຜະສົມພັນກັນແບບຕະລີໂອລິດ (trioliste) ໂດຍມີໂຕຜູ້ 2 ໂຕຕໍ່ໂຕເມຍ 1 ໂຕ.


No comments:

Post a Comment