Friday, April 24, 2015

ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປປະຈຳມື້


ນຳ້ເຫື່ອຂອງອິບໂປໂປຕຳ (hippopotame) ມັກປ່ຽນເປັນສີແດງເມື່ອຍາມທີ່ອິບໂປໂປຕຳອາລົມເສຍ.

No comments:

Post a Comment